หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
   
  การพัฒนาสังคม ขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน เพื่อยกระดับรายได้และสถานะด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนมีรายได ้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอครอบคลุมทั่งทิ้งพื้นที่
  การพัฒนาด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน
  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์ทอง  
 
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง 999 หมู่ 12 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
จำนวนผู้เข้าชม 2,565,983 เริ่มนับ 24 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com