หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
         
    สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าและเกาะกลางถนนรวมทั้งระบายน้ำ
      สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
      พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร
      พัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ระบบชลประทาน
      งานแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
 
 
         
    ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกเพศวัย และบุคลากรทางการศึกษา
      สืบสาน อนุรักษ์ สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
 
 
         
    การส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      พัฒนาเกษตรปลอดภัย
 
 
         
    สนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยและการออกกำลังกาย
      พัฒนาความรู้เพื่อสร้างรายได้และสร้างการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
      พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
         
    การควบคุม ดูแลรักษาป่าไม้และบริหารจัดการขยะ
      วางแผน จัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศและทางน้ำ
      บำบัด ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
         
    การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
      พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
      ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 
         
    พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรท้องถิ่น
      ปลูกฝังจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาล
 
 
 
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง 999 หมู่ 12 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
จำนวนผู้เข้าชม 2,565,960 เริ่มนับ 24 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com