หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.6 [ 18 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5 [ 18 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) [ 18 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ แบบ ปค.1) [ 18 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตราฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง งวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
แจ้งแนวทางการวางแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการประชุมการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 - 2566 และแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)     2