หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered สำหรับธุรกิจที่มีการซื้อ/ขาย ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ร้านออนไลน์) [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 30 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสรืมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 30 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 30 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 30 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 30 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ [ 30 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 30 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริการส่วนตำบลโพธิ์ทอง พ.ศ.2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)     2