หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
"เศรษฐกิจดี ชีวิตมีคุณภาพ การศึกษามาตรฐาน
บริหารแบบบูรณาการ เพิ่มทุนทางสังคม ชุมชนเข้มแข็ง
สิ่งแวดล้อมดี มีทางสัญจรสะดวก วัฒนธรรมยั่งยืน"
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโพธิ์ทอง
อบต. โพธิ์ทอง
อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
นายสิงหาญ มุ่งงาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
1
2
3
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้า [ 8 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่บ้าน 1 บ้า [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่บ้าน 8 บ้า [ 29 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 10 บ้าน [ 29 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 17 รายการ โดยวิธเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 78 รายการ โดยวิธเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนการสงเคราะห์ในกา [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
แจ้งให้ความช่วยเหลือคนพิการ ที่มีบัตรครั้งแรก ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็น [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกคลองสาธารณะภายในหมู่บ้าน ม.14 [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกคลองสาธารณะภายในหมู่บ้าน ม.17 บ้านมอแสงทอง [ 18 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองสาธารณะภายในหมู่บ้าน ม.2 บ้านหนองหล่ม [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ 13 บ้านนาใหม่ [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านปากเหมือง [ 12 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน กองการศึกษาฯ [ 11 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประส [ 11 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
   
 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9799-9874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2001 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกาาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9899-9974 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6 สน.บถ.  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9787-9798 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9764-9767 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9883 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ กสธ. มท 0819.2/ว1992  [ 3 ก.ค. 2563 ]
แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3903 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 3 ก.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 กศ. มท 0816.5/ว1991  [ 3 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1978 [บัญชีรายชื่อ (รายเก่า)] [บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีสรุป อปท]  [ 3 ก.ค. 2563 ]