หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย [ 15 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ [ 15 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 ต.ค.62 [ 10 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสรอราคาซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ บ้านท่าขึ้น [ 4 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสรอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงสูบน้ำดิบระบบประปา อบต.โพธิ์ทอง [ 4 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 53 
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ เลื่อน วิทยฐานะตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ของนางสำรี ภาษาส [ 4 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป ที่ทำการ อบต.โพธิ์ทอ [ 25 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศ [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 29 รายการ ให้กับนักเรียนปฐมวั [ 13 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 26 รายการ เพื่อใช้ในการจัดการเรี [ 13 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
 
อบต.วังไทร [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองน้ำไหล ประการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการประชุมสภ [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โนนพลวง ขอเชิญชวนร่วมชมการแข่งขันกีฬาประเพณีตำำบลโนนพพลวง ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ. [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
   
 
 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4290 [แนวทางการพิจารณาฯ]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 กพส. มท 0810.6/ว4289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
เชิญเข้าร่วม(โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2562) กสธ. มท 0819.2/ว4288  [ 18 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.2/ว137 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว42  [ 18 ต.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว4272  [ 18 ต.ค. 2562 ]
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว4218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 สน.บถ. มท 0809.74/ว4214  [ 17 ต.ค. 2562 ]
แผนเตรียมพร้อมทรัพยากรด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่น ๆ พ.ศ. 2562 - 2565 สล. มท 0801.4/ว4269  [ 17 ต.ค. 2562 ]
แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว6213 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว4243  [ 17 ต.ค. 2562 ]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4257  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18986-18990 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18991-19066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสงเคราะห์ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18883-18908 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว4241 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-7]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรุ่นที่ 26 - 30 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สน.คท. มท 0808.3/ว4232 [รายชื่อฯ]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4220 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค กพส. มท 0810.4/ว4196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง จำนวน 15 หลักสูตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4266  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล สน.คท. มท 0808.2/ว6192  [ 16 ต.ค. 2562 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว4200 [บัญชีนวัตกรรม]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว4212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
แจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.1 และ มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4215  [ 15 ต.ค. 2562 ]
 
 
   
 
เปลี่ยนอำเภอ (26 ส.ค. 2562)    อ่าน 641  ตอบ 0  
ขอสอบถามตำแหน่งว่างคะ (21 มิ.ย. 2560)    อ่าน 588  ตอบ 1  
Test (13 ม.ค. 2559)    อ่าน 537  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งงานว่าง (22 มิ.ย. 2558)    อ่าน 863  ตอบ 5  
ขออนุญาต ฝากประชาสัมพันธ์ สินค้าร้านค้าโยธาไทย (24 เม.ย. 2557)    อ่าน 634  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (11 มี.ค. 2557)    อ่าน 1585  ตอบ 7  
เงินโบนัส ถูกสั่งคืนจะทำอย่างไร (9 ก.ค. 2556)    อ่าน 801  ตอบ 0  
 
กพ 0023.3/ว 5360 การประกวดการจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5361 แจ้งการปิดใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มฝ.1 และ มฝ.2 [ 18 ต.ค. 2562 ]     
   
 
 
 
 
 
 
กลุ่มทำไม้กวาด
 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์ทอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลแโพธิ์ทอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง 999 หมู่ 12 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
จำนวนผู้เข้าชม 2,592,513 เริ่มนับ 24 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com