หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
"เศรษฐกิจดี ชีวิตมีคุณภาพ การศึกษามาตรฐาน
บริหารแบบบูรณาการ เพิ่มทุนทางสังคม ชุมชนเข้มแข็ง
สิ่งแวดล้อมดี มีทางสัญจรสะดวก วัฒนธรรมยั่งยืน"
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโพธิ์ทอง
อบต. โพธิ์ทอง
อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
นายสิงหาญ มุ่งงาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
1
2
3
 
   
 
ประกาศเรื่อง การเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิปฏิบัติงานตามโครงการการจ้างนักเรียน [ 30 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) [ 23 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 20 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 [ 19 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. [ 17 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนชั้น (CAB) [ 16 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์การแข่งขันกีฬาและถ้วยรางวัล [ 13 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับการแข่งขันกีฬา [ 13 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศรับสมัครโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2 [ 13 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ก [ 11 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 129 
ประกาศเลื่อนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 16 [ 6 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์และเวชภัณฑ์ [ 4 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศ การขยายกำนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 4 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด [ 3 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตู้ฆ่าเชื้อแบบปิดระบบพ่นไอน้ำ มาตรการจัดการขยะในช่ [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระ [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บ่อถ้ำ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสี่แยกต้นไทร ตำ [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
   
 
 
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1015  [ 30 มี.ค. 2563 ]
โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1877 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1792  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1010  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1009 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว1007  [ 30 มี.ค. 2563 ]
ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำข้อมูล ก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว1008  [ 30 มี.ค. 2563 ]
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/ กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.2/ว1006  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4937-4948 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4746-4821 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4670-4745 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) สน.คท. มท 0808.2/5025-5100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) สน.คท. มท 0808.2/4949-5024 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมีนาคม 2563) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/4857-4934 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลและและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว989  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1004  [ 27 มี.ค. 2563 ]
ซักซ้อมการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว996  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว899  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว982  [ 27 มี.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว988 [เอกสารแนบ]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4518-4587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1842  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1841  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว976 [เอกสารแนบ]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว981  [ 26 มี.ค. 2563 ]
 
 
   
 
เปลี่ยนอำเภอ (26 ส.ค. 2562)    อ่าน 736  ตอบ 0  
ขอสอบถามตำแหน่งว่างคะ (21 มิ.ย. 2560)    อ่าน 662  ตอบ 1  
Test (13 ม.ค. 2559)    อ่าน 670  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งงานว่าง (22 มิ.ย. 2558)    อ่าน 890  ตอบ 5  
ขออนุญาต ฝากประชาสัมพันธ์ สินค้าร้านค้าโยธาไทย (24 เม.ย. 2557)    อ่าน 685  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (11 มี.ค. 2557)    อ่าน 1641  ตอบ 7  
เงินโบนัส ถูกสั่งคืนจะทำอย่างไร (9 ก.ค. 2556)    อ่าน 824  ตอบ 0  
 
กพ 0023.5/3155 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 2 เพื่มเติม ประจำเดือนกุมพาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]     
กพ 0023.5/ว 1659 2-การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  [ 30 มี.ค. 2563 ]     
   
 
 
 
 
 
 
กลุ่มทำไม้กวาด
 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์ทอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลแโพธิ์ทอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-741696
กด 0 สำนักปลัดกด 16 กองช่าง
กด 14 กองคลังกด 13 แฟกซ์
สายตรงนาย080-505-5502
สายตรงปลัด089-703-0195
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์ : 055-741-696 โทรสาร : 055-741-696
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
จำนวนผู้เข้าชม 2,768,106 เริ่มนับ 24 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์