หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
"เศรษฐกิจดี ชีวิตมีคุณภาพ การศึกษามาตรฐาน
บริหารแบบบูรณาการ เพิ่มทุนทางสังคม ชุมชนเข้มแข็ง
สิ่งแวดล้อมดี มีทางสัญจรสะดวก วัฒนธรรมยั่งยืน"
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโพธิ์ทอง
อบต. โพธิ์ทอง
อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
นายสิงหาญ มุ่งงาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
1
2
3
 
 
 
   
 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 7 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศ เรื่อง รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 20 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 [ 6 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 15 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเ [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพืษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์และเวชภัณฑ์ [ 16 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15 บ้านเขาชุมแส [ 15 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ม.15 บ้านเขาชุมแสง [ 15 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราค่าจ้างก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเป็นค่าก [ 11 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 31 
ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 29 
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ [ 4 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 33 
 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ครั้งแรก โดย [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
อบต.ปางตาไว การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หัวถนน โครงการเสริมสร้างคนดีวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
   
 
 
การเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) ทางช่อง: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทางเพจ: ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว904  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) และประกาศขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว903  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว65 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กสธ. มท 0819.2/ว885  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว886  [ 3 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว893  [ 3 พ.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว895  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว894 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๑ (MU Safe School Virtual Workshop ๑) หัวข้อ กศ. มท 0816.3/ว901  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 กสธ. มท 0819.2/ว891  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว61 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 เม.ย. 2564 ]
ขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินการและบันทึกการทำงานของผู้จัดการรายกรณี (Case Manager : CM) ของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง (กลุ่มเด็กด้อยโอกาสสังกัด อปท.) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว844 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 เม.ย. 2564 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว46, ว47, ว48, ว49, ว50  [ 30 เม.ย. 2564 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) กพส. มท 0810.7/ว888  [ 29 เม.ย. 2564 ]
การสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว884 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 เม.ย. 2564 ]
ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้วยระบบทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว887  [ 29 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนการดำเนินการโครงการ สน.บถ. มท 0809.4/ว9  [ 29 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กพส. มท 0810.6/ว879  [ 28 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว872 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารของกรมอนามัย ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว874  [ 28 เม.ย. 2564 ]
แจ้งยอดโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) สน.บถ. มท 0809.3/ว876  [ 28 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5529-5601 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2564 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (สายสามัญ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว864 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 28 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5505-5528 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว871  [ 28 เม.ย. 2564 ]
 
 
   
 
สอบถามตำแหน่งว่าง (26 เม.ย. 2564)    อ่าน 1983  ตอบ 7  
รบกวนตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหน้าวัดหนองหล่ม ไฟเสียมาหลายวันมืดมาก (24 มี.ค. 2564)    อ่าน 36  ตอบ 2  
เปลี่ยนอำเภอ (26 ส.ค. 2562)    อ่าน 847  ตอบ 0  
ขอสอบถามตำแหน่งว่างคะ (21 มิ.ย. 2560)    อ่าน 758  ตอบ 1  
Test (13 ม.ค. 2559)    อ่าน 1137  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งงานว่าง (22 มิ.ย. 2558)    อ่าน 975  ตอบ 5  
ขออนุญาต ฝากประชาสัมพันธ์ สินค้าร้านค้าโยธาไทย (24 เม.ย. 2557)    อ่าน 785  ตอบ 0  
เงินโบนัส ถูกสั่งคืนจะทำอย่างไร (9 ก.ค. 2556)    อ่าน 905  ตอบ 0  
 
กพ 0023.5/3996 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนการจัดสวัดดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2564) (ดู :  [ 3 พ.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว2104 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาศที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) (ดู : 2)  [ 3 พ.ค. 2564 ]    
   
 
 
E-Service
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จักรสาน
 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์ทอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลแโพธิ์ทอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-741696
กด 0 สำนักปลัดกด 16 กองช่าง
กด 14 กองคลังกด 13 แฟกซ์
สายตรงนาย080-505-5502
สายตรงปลัด089-703-0195
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์ : 055-741-696 โทรสาร : 055-741-696
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
จำนวนผู้เข้าชม 4,248,646 เริ่มนับ 24 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์