นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตอนาคตของประเทศชาติ จึงได้จัดงานวันเด็กแห่่งชาติ ประจำปี 2556 ในวันที่ 12 มกราคม 2556 โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้รับความสนุกสนาน ควบคุูู่กับการพัฒนาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ แ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป  จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา อารมณ์ และมีจิตสำนึุกที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเผยแพร่ปฏิญญาสกลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็กและเยาวชน รู้จักวิธีเลี้ยงเด็กให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ  ให้รู้สำนึกของความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน  ดั้งนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จึงกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในวันที่ 12 มกราคม 2556  โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้รับความสนุกสนาน ควบคุูกับการพัฒนาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และฝึกทักษะในการดำรงชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนทุกคน  ได้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ม.ค. 2556 เวลา 08.47 น. โดย คุณกุณทลี เที่ยงตรง

ผู้เข้าชม 753 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง 999 หมู่ 12 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
จำนวนผู้เข้าชม 588,345 เริ่มนับ 24 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com